Jesteś tutaj: strona główna  »  O Nas

O Nas

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach jest publiczną placówką oświatową powołaną Uchwałą Nr XIII/101/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 sierpnia 2007r., działającą  na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019, poz. 1481) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 20019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 1045). PODNiDM w Pabianicach jest wspólnym projektem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w powiecie pabianickim, które partycypują w kosztach utrzymania placówki.

Organ prowadzący – Powiat Pabianicki

Zasięg placówki – powiat pabianicki

Organ opiniodawczo – doradczy – Rada Programowa

Historia PODNiDM w Pabianicach 2007-2017_pobierz

 

W listopadzie 2014 roku Kuratorium Oświaty w Łodzi przeprowadziło w ośrodku całościową ewaluację zewnętrzną, w wyniku której zostały zebrane i szczegółowo przeanalizowane wszystkie obszary funkcjonowania placówki z ostatnich 5 lat. Pabianicki ośrodek spełnił postawione przed nim wymagania w czterech obszarach na poziomie bardzo wysokim oraz w czterech obszarach na  poziomie wysokim.

Raport z ewaluacji zewnętrznej_pobierz

 

Decyzją Nr 11/2020  z dnia 8 października 2020r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał AKREDYTACJĘ Łódzkiego Kuratora Oświaty:

Decyzja o przyznaniu akredytacji _pobierz

 

Decyzją Nr 10/2016  z dnia 22 listopada 2016r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał AKREDYTACJĘ Łódzkiego Kuratora Oświaty:

Decyzja o przyznaniu akredytacji _pobierz

 

Do obowiązkowych zadań ośrodka należy:

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

d) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;

e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

a) dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;

b) dyrektorów i szkół placówek w zakresie zarządzania oświatą;

c) nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;

d) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:

1. opieki nad nauczycielami stażystami oraz

2. opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

3. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 18 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły i placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

5. Prowadzenie innych form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

6. Udzielanie konsultacji;

7. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

Formy szkoleń w PODNiDM w Pabianicach_pobierz

Główne obszary działania ośrodka to:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji
i organizacji korzystających z oferty placówki.
2. Ośrodek zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
3. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
4. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych  i wewnętrznych.

5. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Misja placówki

 1. Realizujemy zadania wyznaczone placówkom doskonalenia nauczycieli przez państwo i służące
  zapewnianiu jakości edukacji.
 2. Efektywnie zaspokajamy zróżnicowane potrzeby klientów i uczestniczymy we wdrażaniu zmian
  w systemie oświaty.
 3. Wspieramy szkoły i placówki oświatowe w realizacji innowacji pedagogicznych  i podejmowaniu
  działań nowatorskich.
 4. W realizacji oferty doskonalenia współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty
  i kultury w powiecie pabianickim, w województwie łódzkim i w kraju.
 5. Jako akredytowana placówka, dbamy o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych poprzez
  doskonalenie kompetencji pracowników oraz systematyczne unowocześnianie bazy ośrodka.

Wizja placówki

„Jesteśmy profesjonalną, akredytowaną placówką oświatową, świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego i nie tylko”.

Polityka jakości_pobierz

Koncepcja pracy ośrodka wynika przede wszystkim z:

 • rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia oraz wymagań wobec szkół i placówek,
 • głównych kierunków polityki oświatowej państwa,
 • stale diagnozowanych potrzeb środowiska oświatowego,
 • nieustannych wyzwań stawianych przed oświatą,
 • wytycznych organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego.

Koncepcja pracy ośrodka stawia na:

 • profesjonalizm, solidność,
 • otwartość na potrzeby, sugestie i oczekiwania środowiska oświatowego,
 • nowatorstwo metodyczne i dydaktyczne,
 • ustawiczny rozwój (life long learning).

 

Sprawozdania z realizacji planu pracy PODNiDM w Pabianicach:

Sprawozdanie 2021/2022

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022

Sprawozdanie 2020/2021

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021

Sprawozdanie 2019/2020

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

Sprawozdanie 2018/2019

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie 2017/2018

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie 2016/2017

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie 2015/2016

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie 2014/2015

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie 2013/2014

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie 2012/2013

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie 2012r.

Sprawozdanie 2011r.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012

 

Ośrodek w mediach:

http://www.powiat.pabianice.pl/aktualnosc-9-2321-konferencja_inaugurujaca_rok_szkolny_w.html

https://www.nowezyciepabianic.pl/2022/10/12/innowacyjne-nauczycielki/

 

Powiat Pabianicki Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Losy Polaków z Ziemi Łódzkiej w latach 1914-1945… (pabianice.pl)

Wojewódzki Konkurs Historyczny – Szkoła Podstawowa nr 8 w Pabianicach (sp8-pabianice.pl)

Pierwsze lekcje polskiego dla Ukraińców. „Bardzo im zależy” | Pabianice – portal informacyjny, wiadomości – pabianice.tv
Blisko 3 tys. uchodźców jest w naszym powiecie (zyciepabianic.pl)

 

Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu
https://www.wsbinoz.edu.pl/aktualnosci/relacja-z-inauguracji-roku-akademickiego-2020/2021

 

 

Konferencja inaugurująca pracę Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w roku szkolnym 2020/2021 pt. ,,Edukacja w czasie
pandemii COVID19 – jak zadbać o zdrowie psychiczne uczniów, rodziców i nauczycieli”.

Link do relacji z konferencji inaugurującej, która odbyła się w dniu 8 października 2021 r.

 

IV Forum Liderów Powiatu Pabianickiego

Konferencja Inaugurująca pracę PODNiDM w Pabianicach pt. „Przepis na bezpieczną szkołę. Co zrobić aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w szkle?” odbyła się w dniu 12.09.2019r.

Konferencja Inaugurująca pracę PODNiDM w Pabianicach pt. „Zadania dyrektora w roku szkolnym2018/2019 w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego, administracyjnego i prawa pracy” odbyła się w dniu 20.09.2018r.

http://promok.pl/player/?id=3161

Gra Terenowa Edukacja Globalna 2017/2018

13 listopada 2017 r. w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie Edukacji Globalnej odbyły się warsztaty w formie Gry Terenowej „Edukacja Globalna 2017″.

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

http://promok.pl/player/?id=2838

Jubileusz 10-lecia PODNiDM w mediach:

Jubileusz 10-lecia PODNiDM w oku kamery Pro-MOK

http://promok.pl/player/?id=2771

II Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego

Uroczystość podsumowania konkursów Geograficzno – Turystycznych „Przez lądy, morza, oceany…” rok szkolny 2016/2017

Filmowa relacja przedstawiająca ofertę studiów podyplomowych organizowanych w Pabianicach przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu we współpracy z PODNiDM

Relacja z konferencji inaugurującej pracę PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

Studia podyplomowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Oferta edukacyjna PODNiDM na rok szkolny 2015/2016

Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” w ramach PO KL współfinansowanego z EFS z Działania 9.4

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne”

Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Juliana Tuwima

Podsumowanie konkursów geograficznych

Konferencja pt.: „Wyniki egzaminacyjne a rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży” – 10.03.2014r.

VII Targi Edukacyjne PODNiDM – 14.03.2014r.

Konferencja „Wirus HPV – można powstrzymać, warto rozmawiać” – 20.03.2014r.

II Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Kreator

Konkurs matematyczno-ekologiczny „Łamigłówki mądrej główki” – 19.05.2014r.

Informacja dotycząca pozyskanych środków finansowych

Oferta edukacyjna ośrodka

Konferencja inaugurująca projekt „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” 23.09.2014r.

Konferencja „Ekologiczne odżywianie i zdrowy tryb życia, a kondycja człowieka”

Punkt Konsultacyjny

Pilotaż projektu „Nowy systemu doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”

Podsumowanie konkursów geograficznych 2014/2015

VIII Targi Edukacyjne PODNiDM

 

Na przestrzeni 10 lat ośrodek przy realizacji swojej oferty na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pabianickich nauczycieli oraz kadry zarządzającej efektywnie współpracował z wieloma partnerami. Należą do nich:

 • władze oświatowe – Kuratorium Oświaty w Łodzi;
 • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu pabianickiego;
 • samorządy lokalne – Powiat Pabianicki, Gmina Miejska Pabianice, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Dobroń, Gmina Ksawerów,  Gmina Dłutów, Gmina Lutomiersk i Gmina Pabianice;
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi;
 • Rada Programowa Ośrodka;
 • instytucje związane z oświatą – MDK w Pabianicach, MOK w Pabianicach, MOK w Konstantynowie Łódzkim, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne  w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach;
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi;
 • placówki doskonalenia nauczycieli – ŁCDNiKP w Łodzi, WODN w Łodzi, WODN w Piotrkowie Trybunalskim, WODN w Sieradzu;
 • Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi – Filia w Pabianicach;
 • Miejskie Biblioteki Publiczne w Pabianicach;
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Pabianicach;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi;
 • Wyższa Szkoła Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie;
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Śląski;
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 • Era Ewaluacji w Warszawie;
 • Szkoła Języków Obcych British Centre w Łodzi;
 • Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy NOWATOR w Gliwicach;
 • Firma Consulting Doradczo-Szkoleniowa z Chojnic;
 • Firma CEDR – Centrum Edukacji i Rozwoju z Brwinowa;
 • Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi;
 • Firma Global Training Centre sp. z o.o. w Warszawie;
 • Szkoła Językowa „Optima” w Opolu;
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Firma Synapia sp. z o.o  Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych w Łodzi;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 • Nadleśnictwo Kolumna;
 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej;
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;
 • Pabianickie Centrum Psychiatryczne;
 • Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach;
 • Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim;
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach;
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach;
 • Wojewódzki Urząd Pracy;
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna SANEPID Pabianice;
 • Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach;
 • Sztab Ratownictwa Medycznego w Pabianicach;
 • Państwowa Straż Pożarna w Pabianicach;
 • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi;
 • Szkoła Kierowców Andrzej Rybak w Pabianicach;
 • Unia Europejskich Federalistów w Łodzi;
 • Instytut Kształcenia EKO – TUR Warszawa;
 • Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”;
 • Hotel „Aviator” w Pabianicach;
 • Urząd Statystyczny w Łodzi;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zduńskiej Woli;
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczy oddział w Pabianicach;
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach;
 • Wolters Kluwer – Wydawca miesięcznika Dyrektor szkoły;
 • wydawnictwa edukacyjne: WSiP, PWN, OPERON, MAC Edukacja, Nowa Era, MERIDIAN, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, GWO, Lektorklett, LONGMAN, OKSFORD, DIDASCO, Prometeusz s.c. Ogólnopolski Dystrybutor Wydawnictw i inne.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content