Jesteś tutaj: strona główna  »  Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-31.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności

2. Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Biegajło podn@old.podn-pabianice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 503 734 405.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach znajduje się przy ul. Kazimierza 8.

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do Ośrodka prowadzi jedno wejście od ulicy Kazimierza przez bramę wjazdową. W bramie znajduje się próg mogący utrudniać osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim wjechanie na teren Ośrodka. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się od strony parkingu. Prowadzą do nich niskie, szerokie schody. Drzwi są szerokie i umożliwiają swobodne wjechanie do budynku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który w razie konieczności zapewniana pomoc pracownika Ośrodka przy wejściu do dalszych pomieszczeń.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Ośrodek znajduje się w piętrowym, wolnostojącym budynku. W budynku znajdują się schody, brak windy.

3. Opis dostosowań

Ośrodek nie posiada zainstalowanych pochylni oraz platform. Pomieszczenia Ośrodka nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toaleta znajduje się na parterze oraz 1 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przed głównym wejściem do budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń Ośrodka z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak tłumacza migowego na miejscu. W przypadku konieczności skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby w formie: pisemnej
na adres: ul. Kazimierza 8, 95-200 Pabianice lub e-mail: podn@old.podn-pabianice.pl . Ośrodek zapewni usługę tłumacza w terminie 3 dni od złożonego wniosku.
Istnieje możliwość korzystania z pomocy osoby przybranej (np. członka rodziny).

7. Informacje dodatkowe

Dojazd do siedziby Ośrodka: ul. Kazimierza 8, w odległości około 600 m, przy ulicy Piotra Skargi znajduje się przystanek autobusowy linii „3”. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content