Jesteś tutaj: strona główna  »  Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej

Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej

W roku szkolnym 2022/2023 zachęcamy dyrektorów oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli do korzystania z konsultacji zbiorowych i indywidualnych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, prowadzonych przez nauczycieli konsultantów oraz specjalistów. Poniżej przedstawiamy tegoroczne propozycje zakresów tematycznych.
W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny:  42 215 42 42  lub e-mailowy:  podn@old.podn-pabianice.pl

 

Tematyka

Prowadzący

1.   Organizacja zajęć oraz realizacja podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

2.   Realizacja podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

3.   Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z biologii.

4.   Zmiany w przepisach prawa oświatowego.

5.   Awans zawodowy nauczyciela.

6.   Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – profilaktycznych.

7.   Ocena pracy nauczyciela. Ocena pracy dyrektora szkoły.

8.   Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych
przez nauczycieli.

9.   Koncepcja rozwoju szkoły/przedszkola – konkurs na dyrektora.

10.  Inne (według potrzeb).

Małgorzata Biegajło
1.   Praca zdalna w szkole na platformie Teams.

2.   Narzędzia Office 365 wspomagające pracę nauczyciela.

3.   Jak skutecznie uczyć programowania.

4.   Narzędzia TIK w pracy nauczyciela.

5.   Realizacja podstawy programowej z informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

6.   Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z informatyki.

7.   Egzamin zawodowy z informatyki – praktyczne porady.

8.   Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania.

9.   Diagnozowanie potrzeb uczniów na lekcjach informatyki.

10. Indywidualizacja procesu nauczania informatyki.

11.  Inne (według potrzeb).

Krzysztof Muszyński
1. Realizacja podstawy programowej w zakresie języka angielskiego w
szkole podstawowej, wymagania na poszczególne oceny.
2. Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty z języka
angielskiego.
3. Przygotowanie nauczyciela do lekcji otwartych i hospitowanych.
4. Dobre praktyki na lekcjach języka angielskiego – publikacje
nauczycielskie.
5. Integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim.
6. Innowacje pedagogiczne, wdrażanie nowych metod do praktyki
szkolnej.
7. Praca z uczniem zdolnym – rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień
uczniów.
8. Wsparcie ucznia z SPE – dostosowanie wymagań do możliwości
rozwojowych uczniów.
9. Nauczyciel – wychowawca – podnoszenie kompetencji
wychowawczych.
10. Zastosowanie interaktywnego oprogramowania mozaBook do
prezentacji edukacyjnych.
Małgorzata Pawełczyk
1. Planowanie i konstruowanie lekcji.
2. Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.
3. Wypracowanie stylu współpracy z rodzicami uczniów; inicjowanie i
kierowanie procesem uczestnictwa rodziców w szkolnej edukacji ich
dzieci, inspirowanie do poszukiwania własnych pomysłów i
rozwiązań w celu nawiązania i realizowania efektywnego procesu
współpracy „nauczyciel – rodzić”.
4. Doskonalenie kompetencji w zakresie umiejętności wychowawczych,
komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel – uczeń.
Jolanta Gałkiewicz
1. Konstruowanie planów miesięcznych w pracy młodego
wychowawcy
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw
obywatelskich i patriotycznych u dzieci przedszkolnych
3. Organizacja pracy nauczyciela przedszkola w kontekście
usprawniania zaburzonych funkcji
4. Jak przygotować inspirujące zajęcie pokazowe w przedszkolu
5. Kreowanie wydarzeń do własnego rozwoju zawodowego
6. Jak przygotować się do hospitalizacji – współtworzenie scenariusza
na zajęcie hospitalizowane
7. Jak zorganizować efektywną współpracę z rodzicami – tworzenie
inspirujących form w zakresie planu współpracy
8. Innowacja pedagogiczna w przedszkolu – jak tworzyć i
przeprowadzać innowacje w przedszkolu
9. Rozwijanie kompetencji miękkich u dzieci przedszkolnych
Monika Wawszczak

 _____________________________________________

Konsultacje dla kadry kierowniczej i nauczycieli 2020/2021

Polecamy dyrektorom i wszystkim zainteresowanym nauczycielom korzystanie z usług Punktu Konsultacyjnego w zakresie mediacji szkolnych i pracowniczych, w którym do dyspozycji Państwa jest doświadczony mediator dr Barbara Olszewska. PODNiDM współpracuje z Ośrodkiem Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej w Pabianicach.
W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt tel. 42 215 42 42  lub e-mail: podn@old.podn-pabianice.pl

Naszym zadaniem jest skuteczna  pomoc w polubownym rozwiązywaniu wszelkich sporów/konfliktów pomiędzy nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły lub pomiędzy dyrektorem a pracownikami niepedagogicznymi.

Treści:

 • Mediacja dobrowolna, poufna i odformalizowana metoda rozwiązywania sporów, będąca rozmową i spotkaniem stron w obecności bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej. Jest bezpieczna i przyjazna dla stron, pozwala na poprawę relacji w przyszłości i trwałe zakończenie konfliktu. Zamierza do zawarcia porozumienia typu „wygrany – wygrany”, nie pozbawia stron odpowiedzialności za konflikt i jego rozwiązanie.
 • Zapewniamy o przestrzeganiu zasady dobrowolności, poufności, bezstronności oraz neutralności mediacji
Ponadto zapraszamy do korzystania z  konsultacji zbiorowych i indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych z zakresu awansu zawodowego, przygotowania się do oceny pracy, nowej podstawy programowej, czy pracy z uczniem ze SPE oraz wiele innych.

 

Poniżej w pliku do pobrania przedstawiamy tematykę konsultacji:
Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej_pobierz

Sprawozdanie

z działalności Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w Punkcie Konsultacyjnym  w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach pracowało 4 mediatorów, którzy zrealizowali ogółem 44 godziny konsultacji indywidualnych i grupowych dotyczących rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych dla dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli w powiecie pabianickim. Poza tym po raz pierwszy rozpoczęto realizację autorskiego programu edukacyjnego „Mediacje w mojej szkole”, który był realizowany w Szkole Podstawowej w Bychlewie. W roku szkolnym 2018/2019 realizatorzy programu przepracowali ogółem 86 godzin, w tym na diagnozę poświęcono – 6 godzin, na etap planowania oraz opracowywania procedur i dokumentacji – 46 godzin, na  szkolenia 34 godziny, w tym na szkolenia dla rady pedagogicznej – 16 godzin, na szkolenia i spotkania z uczniami – 12 godzin, na szkolenia i spotkania z rodzicami  – 6 godzin.

W roku szkolnym 2018/2019 nadzór merytoryczny nad przeprowadzonymi w punkcie konsultacyjnym mediacjami szkolnymi  i pracowniczymi, a także nad mediacjami rówieśniczymi zrealizowanymi w ramach programu edukacyjnego „Mediacje w mojej szkole”, sprawował Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej w Pabianicach, z którym PODNiDM zawarł porozumienie  o wzajemnej współpracy.

W ramach Tygodnia Mediacji odbyło się w PODNiDM spotkanie poświęcone idei mediacji z udziałem komendanta powiatowego policji insp. Cezariusza Petrusa, jego zastępcy nadkom. Mariusza Siejki oraz kierownika Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. szt. Rafałem Dzwonnikiem, w trakcie którego zostały poruszone zagadnienia związane z korzyściami współpracy pomiędzy policją a innymi podmiotami zaangażowanymi w skuteczne prowadzenie mediacji.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego było:

 1. wsparcie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców  w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i konfliktowych;
 2. rozwiązanie sytuacji konfliktowych  poprzez zastosowanie mediacji szkolnych;
 3. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym;

Osiągnięte efekty:

 1. Konsultacje w szkołach/przedszkolach:
 • Konsultacje dot. konfliktu nauczyciela i rodzica
 • Konsultacje dla dyrektora szkoły na teamt mediacji rówieśniczych w szkole jako uniwersalnego narzędzia rozwiązywania konfliktów szkole
 • Konsultacje z dyrektorem przedszkola dot. ugody nauczyciela z rodzicem
 • Konsultacje dla pedagoga szkolnego w sprawie konfliktu z rodzicami
 • Konsultacja dotycząca śmierci uczennicy na skutek zachowań suicydalnych w szkole
 • Konsultacje dot. konfliktu w szkole
 1. Konsultacje w PODNiDM:
 • Konsultacje dotyczące konfliktu w miejscu pracy z pracownikami placówki oświatowej
 • Dyżur mediatorów podczas strajku nauczycieli
 1. Program „Mediacje w mojej szkole”
 • Spotkania informacyjne z dyrektorem i pedagogiem szkolnym w ZS nr 3 w Pabianicach
 • Realizacja programu w SP w Bychlewie

Wnioski z pracy Punktu Konsultacyjnego oraz  analizy ankiety ewaluacyjnej:

 1. Wyniki ewaluacji wskazują, że dyrektorzy szkół podkreślają potrzebę istnienia Punktu Konsultacyjnego jako istotnego podmiotu współpracy przy rozwiązywaniu konfliktów szkolnych z udziałem nauczycieli  i rodziców.
 2. Udział mediatora w zaistniałych sytuacjach konfliktowych w szkole pomógł zanalizować źródło konfliktu, wyjaśnić sytuację kryzysową i znaleźć efektywne rozwiązanie satysfakcjonujące skonfliktowane strony.
 3. Działalność mediatora pomogła dyrektorom szkół i przedszkoli realizować obowiązek statutowy dotyczący wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów.
 4. Zasada poufności, dyskrecji i anonimowości stosowana przez mediatora w Punkcie Konsultacyjnym spowodowała wzrost zaufania dyrektorów i nauczycieli do tej formy oferty edukacyjnej ośrodka.

 


Sprawozdanie

z działalności Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2017/2018

Grono mediatorów Punktu Konsultacyjnego zostało poszerzone o 9 absolwentów studiów podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji, którzy włączyli się w spotkań z mediatorami Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej w Pabianicach celem odbycia stażu. W trakcie stażu mediatorzy mogli uczestniczyć w mediacjach szkolnych, a tym samym zapoznając się z problematyka konfliktów, by nabyć doświadczenia w wykorzystaniu metod i form pracy z zakresu sprawiedliwości naprawczej.

Mediatorzy organizowali spotkania warsztatowe m.in.  poprzez superwizje by pogłębić świadomości:

 • prowadzenia procesu mediacji
 • spojrzenie na własną praktykę z innej perspektywy
 • spojrzenie na analizowany przypadek „oczami”: stron mediacji, innych uczestników mediacji, mediatorów, grupy superwizyjnej
 • bardziej świadome korzystanie z technik, narzędzi mediacyjnych jak i samej procedury mediacji szkolnej
 • poszukiwanie i testowanie rozwiązań w bezpiecznych warunkach.

Zostały ponadto przez mediatorów wypracowane również zasady wzajemnej współpracy i procedury, które obowiązują, przy prowadzeniu mediacji szkolnych.

Mediatorzy promują swoja działalność w środowisku pabianickich placówek przez:

 • prowadzenie rozmów z dyrektorami, nauczycielami, wychowawcami
 • prowadzenie szkoleń dla Rad Pedagogicznych
 • prowadzenie mediacji szkolnych

W Punkcie Konsultacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano ogółem 3 mediacje szkolne z udziałem dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców w jednym przedszkolu oraz w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych


Sprawozdanie

z działalności Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2016/2017

W ramach Punktu Konsultacyjnego Osobom zainteresowanym rozmową z mediatorem zapewniono możliwość spotkania w każdy czwartek od godziny 16.00 do godziny 18.00. W wyznaczonych terminach odbywały się regularne dyżury. Ze specjalistycznego i profesjonalnego wsparcia mediatora w sytuacjach trudnych w środowisku szkolnym korzysta nieliczna grupa zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, wychowawców czy pedagogów. Przeprowadzone rozmowy w ramach postępowania mediacyjnego z udziałem mediatora dotyczyły sytuacji trudnych w relacji Nauczyciel – Rodzic. Sytuacje konfliktowe osób dorosłych przenoszą się na dzieci, uczniów i stąd szybka i skuteczna pomoc mediatora pomaga zapobiec eskalacji konfliktu. W wyniku działań związanych z przeprowadzeniem procesu mediacji w PK przeprowadzono  8 mediacji zakończonych porozumieniem i wypracowaniem konsensusu. Punkt  Konsultacyjny wspiera się w swej pracy, jeśli istnieje taka konieczność współpracą ze specjalistami z zakresu doradztwa prawnego.

Efekty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Udzielanie wsparcia szkołom w redagowaniu stosownych pism do Sądu rodzinnego, celem udzielenia wsparcia rodzinie w organizacji procesu wychowawczego. Realizacja ustawowych celów szkolnictwa nie może być w pełni skuteczna bez ścisłej współpracy z Sądem rodzinnym. Jeśli szkoła dostrzeże problem w procesie wychowawczym ucznia, korzystne efekty może przynieść jedynie efektywna kooperacja pedagogów z udziałem mediatora i sędziów.
 2. Pomoc  nauczycielom w pokonywaniu trudności ze zdiagnozowaniem  problemów wychowawczych ucznia we współpracy ze środowiskiem rodzinnym; ważne by trafnie określić moment, w którym należy podjąć z sądem współpracę, by takie działanie nie było ani przedwczesne, ani spóźnione. Obecność mediatora w rozmowach nauczycieli z rodzicami może być pomocnym wsparciem interwencji szkoły oraz w przygotowaniu dokumentacji do Kuratorium Oświaty czy Sądu rodzinnego.
 3. Niesienie pomocy szkołom i nauczycielom w rozwiązywaniu różnych sytuacji konfliktowych w sposób polubowny.

Zapraszamy nieustannie Dyrektorów, członków Rady Pedagogicznej do udziału w konsultacjach Punktu Konsultacyjnego i mamy nadzieję, że nauczyciele korzystający z usług mediatora będą propagować ideę mediacji w środowisku oświatowym w naszym powiecie pabianickim.

ROK SZKOLNY 2016/2017

PUNKT KONSULTACYJNY
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

zaprasza na konsultacje indywidualne lub grupowe zainteresowanych  dyrektorów, nauczycieli i wychowawców ze szkół i przedszkoli w powiecie pabianickim w przypadku problemów dotyczących m.in.:

 • Interwencji kryzysowej.
 • Rozwiązywania konfliktów  w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic.
 •  Rozwiązywania konfliktów  w Radzie Pedagogicznej.
 • Pomocy wychowawcom w przeciwdziałaniu skrajnym formom zaniedbywania  i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • Zachowania destruktywnego, suicydalnego (samobójczego).

Zainteresowanych zapraszamy na dyżur mediatora w Punkcie Konsultacyjnym lub po uprzednim  ustaleniu w Państwa szkole/przedszkolu.

Dyżury  w Punkcie Konsultacyjnym w PODNiDM w Pabianicach:

Mediator dr Barbara Olszewska  w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00


Sprawozdanie

z działalności Punktu Konsultacyjnego w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 mediator i pedagog pracujący w Punkcie Konsultacyjnym  w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach   zrealizowali ogółem 55 godzin konsultacji indywidualnych i grupowych dotyczących rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych dla dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół i przedszkoli w powiecie pabianickim.

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego było:

 • wsparcie dyrektorów, nauczycieli, wychowawców  w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych   i konfliktowych;
 • poznanie dobrych praktyk organizowania profesjonalnego wsparcia (przez konsultacje) przy rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych;
 • poznanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym;
 • poznanie skutecznych metod i technik skoncentrowanych na coachingu, w tym zastosowanie go  w oddziałach wychowawczych.

Osiągnięte efekty:

 • opracowanie metod i form rozwiązywania  sytuacji trudnej, konfliktowej w 3 szkołach/ placówkach;
 • opracowanie planu przebiegu procesu 3 mediacji;
 • przygotowanie 1 dokumentacji do Sądu Rodzinnego;
 •  rozmowy z 9 osobami uczestniczącymi w konflikcie spoza Rady Pedagogicznej.

Wnioski z pracy Punktu Konsultacyjnego oraz  analizy ankiety ewaluacyjnej:

 1. Wyniki ewaluacji wskazują, że dyrektorzy szkół podkreślają potrzebę istnienia Punktu Konsultacyjnego jako istotnego podmiotu współpracy przy rozwiązywaniu konfliktów szkolnych   z udziałem nauczycieli i rodziców. Porównując liczbę przeprowadzonych mediacji w poprzednim roku szkolnym i w roku szkolnym 2015/2016 można stwierdzić, iż wzrosła ona dwukrotnie.
 2. Udział mediatora w zaistniałych sytuacjach konfliktowych w szkole pomógł zanalizować źródło konfliktu, wyjaśnić sytuację kryzysową i znaleźć efektywne rozwiązanie satysfakcjonujące skonfliktowane strony.
 3. Mediator z ośrodka udzielił szkołom wsparcia także  w zakresie przygotowania dokumentacji dyrektora z przebiegu procesu rozwiązania konfliktu na wniosek Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 4. W wybranych przypadkach przygotowania dokumentacja dyrektora z przebiegu procesu rozwiązania konfliktu została wykorzystana do skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego.
 5. Działalność mediatora pomogła dyrektorom szkół i przedszkoli realizować obowiązek statutowy dotyczący wykorzystania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów.
 6. Zasada poufności, dyskrecji i anonimowości stosowana przez mediatora w Punkcie Konsultacyjnym spowodowała wzrost zaufania dyrektorów i nauczycieli do tej formy oferty edukacyjnej ośrodka.

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

PUNKT KONSULTACYJNY
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Zapraszamy na konsultacje dyrektorów, nauczycieli, pedagogów w przypadku problemów dotyczących m.in.:
• Interwencja kryzysowa,
• Pomoc wychowawcom w przeciwdziałaniu skrajnym formom zaniedbywania i niedostosowania społecznego wśród młodzieży,
• Zachowania destruktywne, suicydalne (samobójcze),
• Rozwiązywanie konfliktów; sztuka mediacji i negocjacji,
• Wypalenie zawodowe,
• Zastosowanie coachingu w oddziaływaniach wychowawczych,
• Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i w domu- wspieranie w rozwoju, praca na zasobach,
• Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.
Jesteśmy tam gdzie problem – czekamy na zaproszenie do Państwa miejsc pracy
specjaliści
dr Barbara Olszewska
mgr Dominika Krawczyk
organizują profesjonalne wsparcie:
* indywidualne dla dyrektora lub zainteresowanego nauczyciela w aspekcie rozwiązywania sytuacji trudnych, problemowych w pracy zawodowej
*grupowe dla zespołów nauczycielskich, Rad Pedagogicznych
Nowość!!!
Kąciki prawne – miejsce, gdzie można będzie umieszczać informacje, przepisy, regulacje, a także spostrzeżenia i problemy, które dotyczą dnia codziennego szkoły, pod patronatem Sędzi Anny Marii Wesołowskiej.
Podstawą tworzenia kącików prawnych będzie poradnik prawny „Bezpieczeństwo młodzieży” – felietony „Sędzia Wesołowska doradza nauczycielom i uczniom”. Poradnik zawiera prawie 100 historii młodych ludzi, którzy popełnili błąd i trafili przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Poradnik w przystępny sposób omawia przestępstwa najczęściej popełniane przez młodzież; bójki, pobicia, wymuszenia, zniszczenie mienia, kradzieże, rozboje ale także, podrobienie dokumentu, naruszenie miru domowego czy nękanie koleżanki.

Ofertę kierujemy do

– dyrektorów szkół i przedszkoli,
– nauczycieli i wychowawców,
– pedagogów szkolnych,
– rad pedagogicznych.

Opis działania Punkt Konsultacyjny poprzez interwencję kryzysową ma za zadanie przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i rozwiązywanie konfliktów
w środowisku szkolnym/przedszkolnym. Punkt swoim klientom udziela wparcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pozwala uzyskać porady
i udziela konsultacji. Porad udzielają mediatorzy, pedagodzy oraz prawnik. Zadania realizowane są wspólnie z takimi partnerami przedsięwzięcia jak:
• Sędzia Anna Maria Wesołowska
• Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
• Ośrodek Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej
• Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
• Fundacja BONA FIDE,
• ENZYM – Radca prawny
• i inni, którzy wspierają nasze działania Punktu Konsultacyjnego

Konsultacje udzielane są w PODNiDM w Pabianicach w pierwszy i drugi czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00 lub po uprzednim uzgodnieniu w Państwa placówce.
Zgłoszenia telefoniczne pod numerem tel. 42 215 42 42, 606 340 006.

Efekty

• Łatwiejsze nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z innymi
(współpracownikami, rodzicami, uczniami ),
• Rozwiązanie danej sytuacji trudnej i kryzysowej,
• Wywołanie w środowisku edukacyjnym atmosfery sprzyjającej aktywnemu i skutecznemu rozwiązywaniu problemów,
• Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem wewnętrznym,
• Przyspieszenie rozwoju osobistego poprzez świadomie planowanie
i realizowanie celów zawodowych,
• Przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Etyka pomagania

• Udzielanie pomocy i wsparcia, jednocześnie bez wyręczania
w wykonywaniu zadań
• Zachęcanie, zapraszanie do szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych i konfliktowych
• Zachowanie dyskrecji – zasada poufności
• Pomoc osobom zainteresowanym, bez zmuszania kogokolwiek
do współpracy.

ROK SZKOLNY2014/2015

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy Pedagogów i Psychologów
na spotkanie z koordynatorami PUNKTU KONSULTACYJNEGO,

które odbędzie się dnia 15 stycznia 2015r. o godz. 11.00
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8

Zaprezentujemy Państwu studium przypadku wskazując rolę specjalistów
z Punku Konsultacyjnego
w organizacji profesjonalnego
wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Na spotkaniu przedstawimy Państwu formy i zasady
wzajemnej współpracy oraz zaprezentujemy ankietę,
która posłuży nam do określenia zadań Punktu Konsultacyjnego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu
do dnia 09.01.2015r. tel. 42 215 42 42

Serdecznie zapraszamy

Zespół Punku Konsultacyjnego
dr Barbara Olszewska
Anna Kozińska
Dominika Krawczyk
Mariusz Wielebski


Zapraszamy do korzystania z porad specjalistów z PUNKTU KONSULTACYJNEGO
PODNiDM w Pabianicach.

Jeśli jesteś dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą
lub najzwyczajniej chcesz dokonać zmian, stosując np. silny, motywujący
system własnych wartości, skuteczne metody motywowania
i budowania konstruktywnych relacji z innymi, radzenia sobie z trudnymi
emocjami oraz  sytuacjami społecznymi to propozycja nasza jest
właśnie dla Ciebie!

Dyżury specjalistów:

 • Anna Kozińska – I czwartek miesiąca – 16.00-18.00
 • dr Barbara Olszewska – II czwartek miesiąca – 16.00-18.00
 • Dominika Krawczyk – III czwartek miesiąca – 16.00-18.00
 • Mariusz Wielebski – IV czwartek miesiąca – 16.00-18.00

Spotkanie z wybranym konsultantem można zgłaszać:

telefonicznie (42) 215 42 42

e-mailowo: podn@old.podn-pabianice.pl

Ulotka konsultacyjna


Punkt konsultacyjny w Telewizji Pro-MOK

Spotkanie informacyjne zorganizowane 27.11.2014r. w PODNiDM

 

« z 2 »

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content